Podmienky súťaže/Štatút súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:

ECO DOG PARTNER, s. r. o., firma so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 53042697, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: Vložka číslo: 144551/B (ďalej spomínaná ako ,,organizátor").

DIČ: 2121239241

Termín súťaže:

11.8.2020 - 31.12.2020 (vrátane, súťaž sa končí o polnoci dňa 31.12.2020)

Súťaž je zároveň ohraničená podmienkou, musí dôjsť k naplneniu kvóty objednávok, v počte 50 kusov, z ktorých prebehne žrebovanie. V závislosti od tejto kvóty si organizátor vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, celkom zrušiť, alebo skrátiť podľa potreby.

Výhra v súťaži:

EGO POWER+ Akumulátorová Kosačka LM1701E-SP 42cm S Pojazdom A 2.5 Ah Batériou

V hodnote 549 eur.

Poskytovateľom výhry je spoločnosť ECO DOG PARTNER, s. r. o.

Link na výhru: https://bit.ly/3koT51X

Súťaž nie je sponzorovaná treťou stranou.

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

V čase od 10.8.2020 - 31.12.2020 je potrebné urobiť objednávku na jednu zo psích toaliet, ECO DOG TOILET, ktoré sa nachádzajú na tejto podstránke: https://www.dogtoilet.sk/objednavka/. Objednávku je potrebné uskutočniť cez objednávkový formulár, ktorý je uvedený na podstránkach k jednotlivým ECO DOG TOILET staniciam (aj nižšie v týchto podmienkach). K objednávke je potrebné uviesť kód: sutazkosacka.

Objednávkový formulár pre toaletu SMART: https://www.dogtoilet.sk/stanica-smart/

Objednávkový formulár pre toaletu HOME: https://www.dogtoilet.sk/stanica-home/

Objednávkový formulár pre toaletu MODERN: https://www.dogtoilet.sk/stanica-modern/

Všetci zapojení zákazníci, ktorí úspešne urobia v čase od 10.8.-31.12.2020 objednávku a následne zakúpia jednu zo psích toaliet cez príslušný formulár a splnia vyššie uvedené podmienky, budú zaradení do žrebovania o špičkovú kosačku uvedenú v sekcii Výhra v súťaži.

Súťaž je zároveň ohraničená podmienkou, musí dôjsť k naplneniu kvóty objednávok, v počte 50 kusov, z ktorých prebehne žrebovanie. V závislosti od tejto kvóty si organizátor vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, celkom zrušiť, alebo skrátiť podľa potreby.

Žrebovanie:

Súťaž je ohraničená podmienkou, musí dôjsť k naplneniu kvóty objednávok, v počte 50 kusov, z ktorých prebehne žrebovanie. V závislosti od tejto kvóty si organizátor vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, celkom zrušiť, alebo skrátiť podľa potreby.

Žrebovanie bude prebiehať náhodným výberom jedným zo zástupov ECO DOG PARTNER, s. r. o. Výhra je neprenosná, patrí výlučne vyžrebovanému výhercovi. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie. V prípade nesplnenia podmienok, alebo odmietnutia výhry, výhra zaniká a zástupca organizátora vyžrebuje náhodným výberom jeho náhradníka. Výhru nie je možné nárokovať súdnou ani akoukoľvek inou cestou.

Odoslanie výhry:

Oznámenie o výhre doručí organizátor výhercovi najneskôr v termíne do 03.01.2021 (pokiaľ bude splnená kvóta 50 kusov objednávok, pokiaľ v danom dátume nebude kvóta splnená, organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť alebo ju celkom zrušiť. V takomto prípade sa na dátume doručenia výhry dohodnú organizátor a výherca) emailom, alebo ho oznámi telefonicky.

Výherca je povinný na oznámenie o výhre reagovať do 7 kalendárnych dní, a to telefonicky alebo emailom. Inak žrebuje zástupca organizátora jeho náhradníka.

Odoslanie výhry zabezpečí na svoje náklady organizátor, a to odoslaním balíka kuriérom, slovenskou poštou alebo osobným dovozom najneskôr do 30 kalendárnych dní od odoslania oznámenia o výhre. Výhra bude doručená na adresu iba v rámci Slovenskej republiky.

Ak si výhru nebude môcť výherca z akýchkoľvek dôvodov prevziať, organizátor si vyhradzuje právo náhodným spôsobom žrebovať jeho náhradníka a výhra prepadne v prospech náhradníka.

Súhlas s podmienkami:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek (pred, počas ale aj po skončení súťaže v neobmedzenom časovom období) zmeniť, doplniť alebo inak upraviť podmienky súťaže, či predčasne ukončiť, predĺžiť alebo úplne zrušiť súťaž bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi či zapojeným súťažiacim vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca (ani ostatní súťažiaci) nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry (a to ani výmenu nadobudnutej výhry či prípadný servis výrobku). Každý zapojený súťažiaci svojím splnením podmienok tejto súťaže, súhlasí s jej podmienkami, uverejnenými na tejto podstránke.

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho osobných údajov podľa tohto štatútu súťaže. Výherca obdržaním výhry súhlasí s vyhotovením spoločnej fotografie, ktorá môže byť použitá na sociálnych sieťach, webovej stránke organizátora či v iných propagačných materiáloch za účelom ďalšej propagácie výrobkov od firmy organizátora a propagácie tejto súťaže.

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže poskytuje organizátorovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o OOÚ") dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, a to za účelom vyššie uvedeným a za účelom odoslania prípadnej výhry.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.