Podpis zmluvy na diaľku

Zmluvu o nájme a poskytovaní služieb súvisiacich s prenájmom ECO DOG TOILET stanice a prislúchajúcich služieb je možné uzavrieť aj na diaľku. Uzavretím zmluvy vyjadrujete súhlas s podmienkami zmluvy a všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o.

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb vo formáte PDF je k dispozícií na siahnutie.

Článok I.

 1. Prenajímateľ je vlastníkom Hygienického zariadenia pre zvieratá chráneného úžitkovým vzorom č. 4875 s názvom "Hygienické zariadenie pre zvieratá" (ďalej aj ako "HZVP" alebo "zariadenie"). HZVP je poskytované v troch variantoch a to: ROYAL, HOME, SMART.
 2. Prenajímateľ touto zmluvou prenajíma (dáva do užívania) nájomcovi tieto zariadenia: 1 ks SMART
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje, že pre prenajaté zariadenia bude poskytovať službu:
 • 1 krát služba BASIC, ktorá zahŕňa: 1x/6 mesiacov
 • kompletná výmena absorpčnej hmoty,
 • kompletná výmena filtračnej vložky,
 • doplnenie kapsule s feromónmi,
 • kontrola a príp. oprava poškodených častí zariadenia,
 • vývoz koša na psie exkrementy,
 • doplnenie 200 ks vrecúšok na exkrementy.
 • Predmet nájmu uvedený v čl. I. bod 2 tejto zmluvy bude nájomcom využívaný výlučne na účel venčenia psov.

Článok II.

 1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu neurčitú, ktorá začne plynúť odo dňa odovzdania predmetu nájmu o čom zmluvné strany spíšu protokol.
 2. Nájomca podpísaním preberacieho protokolu potvrdí, že predmet nájmu preberá na dohodnutý účel nájmu. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu zmluvné strany spíšu protokol.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovom nájomnom za celé obdobie nájmu vo výške 99 EUR (slovom: deväťdesiatdeväť eur).
 4. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovom režijnom poplatku vo výške 52 EUR (slovom: päťdesiatdva eur), ktorý zahŕňa dovoz zariadenia, jeho osadenie a inštaláciu a službu BASIC, dohodnutú v Článku I bod 3 tejto zmluvy počas prvého roku trvania zmluvy.
 5. Jednorazové nájomné dohodnuté v Článku II bod 3 tejto zmluvy je potrebné uhradiť po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami a to:
 6. bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.
 7. Jednorazový poplatok dohodnutý v Článku II bod 4 tejto zmluvy je nájomca povinný uhradiť jednorazovo do 14 dní od osadenia a montáže jednotlivých zariadení a to: bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.
 • Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cenách za všetky uvedené aktivity poskytované v rámci služby v Článku I bod 3 tejto zmluvy vo výške 149,- EUR (slovom: stoštyridsaťdeväť eur) za obdobie dohodnuté v Článku I bod 3 tejto zmluvy. Cena predstavuje jeden servisný úkon v rámci frekvencie poskytovaného servisu. Cena za služby sa bude uhrádzať pravidelnými platbami za každú poskytnutú službu pozadu vždy do 14 dní po poskytnutí danej služby (BASIC, PREMIUM, alebo EXCLUSIVE) poskytnutej v danom období a to :
 • bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.
 • v hotovosti.
 • Počas prvého roka trvania tejto zmluvy, t.j. počas prvého roka odo dňa účinnosti tejto zmluvy ceny za služby dohodnuté v Článku II. bod 6 tejto zmluvy nájomca nehradí. Ceny za služby dohodnuté v Článku II. bod 6 tejto zmluvy uhradí nájomca prenajímateľovi až za služby poskytnuté po tomto období.
 • Nájomca sa s plnou vážnosťou a bez výhrad zaväzuje, že zaplatí prenajímateľovi všetky platby dohodnuté v Článku II tejto zmluvy riadne a včas, vo výške a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Povinnosť nájomcu zaplatiť prenajímateľovi platby dohodnuté v Článku II tejto zmluvy sa považuje za splnenú pripísaním celej výšky dohodnutej platby na bankový účet prenajímateľa alebo jej zaplatením k rukám prenajímateľa.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ vykoná osadenie a montáž jednotlivých zariadení dohodnutých v tejto zmluve a ich odovzdanie do užívania nájomcovi v lehote 90 dní odo dňa zaplatenia faktúry na základe Čl. II bodu 3. Výška zaplatenej faktúry bude odrátaná z vyúčtovania platieb za jednorazové nájomné a jednorazový poplatok dohodnutých v Článku II bod 3 tejto zmluvy. Faktúru zašle prenajímateľ nájomcovi:
 • ...... e-mailom
 • Všetky ceny a platby v tejto zmluve sú uvedené vrátane DPH.

Článok III.

 • Prenajímateľ prenecháva nájomcovi zariadenia dohodnuté v tejto zmluve na dohodnuté užívanie. Nájomca nie je oprávnený zariadenia (predmet nájmu) presúvať, premiestňovať, rozoberať a nakladať s ním akýmkoľvek iným spôsobom ako je jeho používanie na dohodnutý účel.
 • Nájomca týmto s plnou vážnosťou potvrdzuje, že pozemok na ktorom je zariadenie osadené je v jeho vlastníctve a je oprávnený s ním voľne nakladať, resp. má potrebný súhlas a oprávnenie k osadeniu zariadení na dohodnutom mieste.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu alebo akýmkoľvek spôsobom pred uplynutím lehoty 3 rokov odo dňa jej účinnosti je nájomca povinný zaplatiť poplatok za odinštalovanie a odvoz zariadenia vo výške 250 EUR s DPH (slovom: dvestopäťdesiat EUR) s DPH v lehote do 14 dní po ukončení tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. V prípade skončenia zmluvy po uplynutí 3 rokov odo dňa jej účinnosti vykoná odinštaláciu a odvoz zariadenia prenajímateľ na vlastné náklady.
 • Nájomca môže prenajímateľa požiadať o presun resp. premiestnenie prenajatých zariadení. Prenajímateľ nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek presunu resp. premiestnenia jednotlivých zariadení na žiadosť nájomcu alebo z akéhokoľvek dôvodu na strane nájomcu je nájomca povinný zaplatiť poplatok vo výške 250 EUR s DPH (slovom: dvestopäťdesiat eur) na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní. Po jej uhradení vykoná prenajímateľ presun zariadenia v lehote 30 dní od zaplatenia. Ak je premiestnenie riešené v rámci servisu je poplatok 99 EUR s DPH (slovom: deväťdesiatdeväť eur).
 • Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu bez výslovného písomného súhlasu prenajímateľa.
 • Zmeny na predmete nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len s písomným súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených nemôže nájomca požadovať.
 • Ak nájomca vykoná zmeny na predmete nájmu bez súhlasu prenajímateľa, je povinný ihneď po výzve prenajímateľa nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak tak nie je možné urobiť je povinný zaplatiť prenajímateľovi vzniknutú škodu a náklady spojené s jej odstránením a uvedením veci do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.
 • Nájomca je povinný umožniť a zabezpečiť prenajímateľovi vstup na pozemok, na ktorom majú byť prenajaté zariadenia osadené za účelom dovozu, osadenia, inštalácie, odvozu, odstránenia, odinštalácie, servisu, údržby, opráv a poskytovania dohodnutých služieb. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady a škody, ktoré mu v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
 • Nájomca je povinný starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda.
 • V prípade ak na zariadení vznikne škoda, je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť skutočné náklady spojené s jej odstránením. V prípade škody veľkého rozsahu resp. v prípade nezvratného poškodenia je povinný nájomca uhradiť prenajímateľovi celú cenu zariadenia, ktorá pri zariadení ROYAL predstavuje sumu 1 000 EUR, zariadení HOME sumu 800 EUR, zariadení SMART sumu 600 EUR.
 • V prípade omeškania s platbami nájomného je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zákonný úrok z omeškania.

Článok IV.

 • Právny vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť:
 • písomnou dohodou zmluvných strán
 • písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná (tri kalendárne mesiace) a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 • písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve alebo z dôvodov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na zmluvný vzťah založený touto zmluvou. Odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť od tejto zmluvy dôjde druhej zmluvnej strane.

Článok V.

 • Prenajímateľ sa s nájomcom dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve sa musia vykonať vo forme písomného dodatku.
 • Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom čo najviac zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto zmluvy a dotknutým ustanovením.
 • Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu vypracuje prenajímateľ a podpíše ho prenajímateľ a nájomca.
 • Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcom.
 • Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb.) a príslušnými ustanoveniami iných platných právnych predpisov SR vzťahujúcich sa na zmluvný vzťah založený touto zmluvou.
 • Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnakých vyhotoveniach, z ktorých po ich podpísaní jedno vyhotovenie prevzal Prenajímateľ a jedno vyhotovenie nájomca.
 • Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok ani pod nátlakom, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.