Algemene Voorwaarden 

(Hierna "AV")

Het bedrijf ECO DOG PARTNER, p.r

Gelegen te: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Old Town

CIN: 53042697

Ondernemingsnummer: 2121239241

Commerciële register van district gerechtshof Bratislava I: sectie: Sro, file no. 144551 / B

(hierna genoemd als "ECO DOG PARTNER")

Algemene bedrijfsvoorwaarden no. 1/2020, geldig vanaf 24.04.2020


Inleidende Bepalingen


ECO DOG PARTNER is een partner van de fabrikant van ECO DOG TOILET stations resp. van ECO DOG TOILET, p. r. o., en ECO DOG TOILET GROUP, p. r. o. Het bedrijf ECO DOG PARTNER, p. r. o., is een distributeur van producten en diensten en de exclusieve distributeur van producten en diensten binnen de gedefinieerde gebieden, die worden bepaald door het contract en de exclusieve vertegenwoordiging.

In het geval van een conflict zijn deze Algemene Voorwaarden superieur aan de overeenkomst, die in een contractuele relatie tot stand werd gebracht tussen de ECO DOG PARTNER en de partners indien situaties die niet onder de overeenkomst vallen zich voordoen. Dit geheel wordt dan beheerd en gereguleerd door deze algemene voorwaarden.


Voor de toepassing van de Algemene voorwaarden betekenen de volgende termen:

EDT is een afkorting voor ECO DOG TOILET-stations, die worden aangeboden voor gebruik aan de eindklant (natuurlijke persoon, rechtspersoon, lokale overheid).

Een businesscase is een gebeurtenis vanaf het aanspreken van een potentiële klant tot het sluiten van een contract, dat het recht geeft om EDT te gebruiken onder de gespecificeerde voorwaarden die in het definitieve contract worden vastgelegd.

De beloning is een commissie voor het bekomen van een verkoop aan de eindklant, waar de Partner recht op heeft voor afgeronde business cases of afgesloten contracten.

Een Partner is een persoon is een natuurlijk persoon niet-ondernemer (ouder dan 18 jaar), een natuurlijk persoon ondernemer (Belastingen op winsten geboekt als ondernemer) en een rechtspersoon (bedrijven en coöperaties) die zelfstandig en / of namens ECO DOG PARTNER handelt, p. r. o., met het oog op promotie, marketing, verkoop en dienstverlening, waarvan de distributeur het bedrijf ECO DOG PARTNER, p. r. o.

De partner wordt een partner in het geval van het sluiten van een contract voor zakelijke samenwerking met het bedrijf ECO DOG PARTNER, p. r. o.

Een product is elk product dat wordt gedistribueerd door ECO DOG PARTNER, s. r. o.

De ID is het registratienummer dat aan de Partner is toegekend na het sluiten van de zakelijke samenwerkingsovereenkomst. Het registratienummer is vast en niet overdraagbaar.

De overeenkomst is een zakelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de ECO DOG PARTNER en de zakenpartner.


Rechten en plichten van de contract gebonden partijen

De partner verbindt zich ertoe producten en diensten aan klanten te verkopen voor welbepaalde verloningen. Tegelijkertijd verklaart de Partner dat hij geen producten en diensten zal aanbieden en verkopen via internet of online winkels of andere verkooppunten. Ter verduidelijking: het adverteren en aanbieden van Producten op internet via een link naar een officiële website wordt niet beschouwd als een internetverkoop.

Het is mogelijk dat de partner slechts één zakelijke samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de ECO DOG PARTNER.

De Partner is verplicht om de ECO DOG PARTNER schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging in de identificatiegegevens vermeld in de titel van de Overeenkomst binnen 5 dagen vanaf de dag waarop de bewuste wijziging plaatsvond. In het geval dat de Partner zijn verplichting niet nakomt om de ECO DOG PARTNER schriftelijk te informeren over de wijziging van identificatiegegevens op een billijke en tijdige manier, is hij aansprakelijk voor alle schade die hij zou kunnen veroorzaken door zijn handelen.

De partner heeft geen dienstverband of soortgelijke relatie met ECO DOG PARTNER, s. r. o., noch mag hij zo'n indruk wekken. De partner handelt niet als werknemer van ECO DOG PARTNER, p. r. o., noch als persoon op enigerlei wijze geautoriseerd of geautoriseerd door ECO DOG PARTNER, p. r.o..

Contractuele samenwerking met het bedrijf ECO DOG PARTNER richt geen zakelijke vertegenwoordiging op in overeenstemming met § 652 en volgende van het Wetboek van Koophandel of enige andere vorm van vertegenwoordiging, noch mag de Partner een dergelijke indruk wekken.

De partner is verplicht om de juiste machtiging te verkrijgen om zakelijke activiteiten uit te voeren, indien een dergelijke machtiging wettelijk vereist is, en om alle verplichtingen na te komen die voor hem uit deze activiteit voortvloeien, inclusief verplichtingen die in het bijzonder voortvloeien uit belasting- en handel regelgeving. De Partner verbindt zich ertoe het bedrijf ECO DOG PARTNER, p.r.o. onder onnodige vertraging op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de bedrijfsvergunning en belastingregistratie.


Verkoop van producten en dienstverlening

De partner verkoopt de producten in eigen naam, voor eigen rekening en risico. De Partner is niet gerechtigd enige rechtshandelingen te verrichten namens de ECO DOG PARTNER, tenzij hem een ​​bijzondere volmacht is verleend.

De partners zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bij het promoten en verkopen van de producten.


Privacy

In verband met de Overeenkomst zal ECO DOG PARTNER de persoonsgegevens van de partners verzamelen, opslaan en verder verwerken. ECO DOG PARTNER verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Overeenkomst. De Partner geeft hierbij de ECO DOG PARTNER, als verantwoordelijke van gegevensverwerking, toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals gespecificeerd in de overeenkomst of verkregen op basis daarvan (inclusief verzending naar andere EU-lidstaten) tijdens de overeenkomst en verder na beëindiging van de overeenkomst, namelijk naam, achternaam, voornaam , geboortegetal, identificatienummer, woonplaats, maatschappelijke zetel, contactgegevens, persoonlijke omzetgegevens en eventuele niet-goedgekeurde of geretourneerde bestellingen en het bedrag van de vergoeding om de samenstelling en omzet van individuele Partners vast te leggen, terwijl de Partner uitdrukkelijk akkoord gaat deze informatie ter beschikking te stellen aan ECO DOG PARTNER, s . r. o. Door de bovenstaande persoonsgegevens te verwerken, kan ECO DOG PARTNER een derde partij als tussenpersoon toevertrouwen, waarmee de Partner uitdrukkelijk akkoord gaat.


Basisprincipes van de verwerking van persoonsgegevens in het bedrijf ECO DOG PARTNER, p. r.o..

ECO DOG PARTNER informeert hierbij de Partners over de basisprincipes en procedures voor de verwerking van persoonsgegevens door ECO DOG PARTNER, p. r. o., als beheerder van het informatiesysteem psiatoaleta.sk in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ( Algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens) (hierna "AVG" genoemd) en § 14 van wet nr. 18/2018 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de wijziging van bepaalde wetten (hierna de "WBW" genoemd).

Uitvoerend: ECO DOG PARTNER, p. r. o.. met maatschappelijke zetel te Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, CIN: 53042697, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank Bratislava I, sectie: Sro, dossiernr. 144551 / B, e-mail: info@ecodogpartner.sk, (hierna "ECO DOG PARTNER" genoemd)

Betrokken personen: consumenten met wie ECO DOG PARTNER contracten heeft afgesloten en partners met wie ECO DOG PARTNER zakelijke samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.

Verantwoordelijke persoon: De ECO DOG PARTNER heeft geen verantwoordelijke persoon aangewezen met betrekking tot artikel 37 van de AVG.

Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie: ECO DOG PARTNER geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land of aan een internationale organisatie.

Gegevensverwerkings duur: ECO DOG PARTNER verwerkt de persoonsgegevens van klanten en partners voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens voor maximaal 1 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie.

Persoonsgegevens die worden verwerkt volgens een speciale verordening, worden dusdanig verwerkt door de ECO DOG PARTNER voor de periode die is gespecificeerd in de die bewuste specifieke wettelijke verordening.

In het geval van verwerking van persoonsgegevens met het oog op een gerechtvaardigd belang, verwerkt de ECO DOG PARTNER deze gegevens gedurende de tijd die nodig is om die gerechtvaardigde belangen uit te oefenen. ECO DOG PARTNER verklaart dat haar gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens van klanten en partners niet zwaarder doorweegt dan de belangen en rechten van deze personen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering: ECO DOG PARTNER voert geen geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering uit.

Toezichthoudende autoriteit: De toezichthoudende autoriteit is het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek, met maatschappelijke zetel te Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, bedrijfsidentificatienummer: 36064 220, tel. nr.: 02/3231 3220, e-mail: ochrana@pdp.gov.sk.


Inwinnen van persoonlijke gegevens:

ECO DOG PARTNER verzamelt persoonsgegevens rechtstreeks van consumenten en partners, namelijk:

i. In kader van consumenten als onderdeel van het bestelformulier van de officiële ECO DOG PARTNER-website. ECO DOG PARTNER informeert zijn klanten welke persoonlijke gegevens ze moeten verstrekken om de bestelling uit te voeren en die dienen ze vrijwillig te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens zal echter de communicatie van ECO DOG PARTNER met consumenten aanzienlijk vergemakkelijken en de levering van diensten bespoedigen.

ii. Van de partners in het kader van het sluiten van de overeenkomst voor zakelijke samenwerking. ECO DOG PARTNER informeert zijn partners altijd welke persoonsgegevens ze moeten verstrekken voor de uitvoering van het contract en die dienen ze vrijwillig te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens zal de communicatie van ECO DOG PARTNER met partners echter aanzienlijk vergemakkelijken en de dienstverlening bespoedigen.


iii. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en op basis van een gerechtvaardigd belang bewaart en registreert de ECO DOG PARTNER communicatie per e-mail.

Wettelijke basis voor verwerking:

Persoonsgegevens van Consumenten en Partners worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrondslagen:

i. Toestemming van consument en partner,

ii. verwerking met het oog op de uitvoering van het contract,

iii. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de ECO DOG PARTNER,

iv. verwerking die nodig is voor het doel van het gerechtvaardigd belang.


Doel en omvang van de verwerking:

Voor het doel en op basis van de uitvoering van het contract verwerkt ECO DOG PARTNER: naam, achternaam/voornaam, geboortedatum/identificatienummer, woonplaats/maatschappelijke zetel, tel. nummer, e-mail, informatie over persoonlijke omzet, eventuele niet-opgenomen of geretourneerde bestellingen en de omvang van de tegoeden. In het geval dat de ECO DOG PARTNER voornemens is om persoonsgegevens te verwerken anders dan vermeld in dit artikel, of voor andere doeleinden, mag het dit enkel doen op basis van een geldige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van Consumenten of Partners. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wordt door de Consument of Partner op een apart document voorzien.


Ontvangen van persoonlijke gegevens:

ECO DOG PARTNER geeft geen persoonsgegevens door aan derden, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het bestelformulier van ECO DOG TOILET, p. r. o., en ECO DOG TOILET GROUP, p. r. o. een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het koopcontract (bestellingen) met consumenten en zakelijke samenwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten met partners.

De tussenpersonen van persoonsgegevens zijn:

boekhoudkundige bedrijven die zijn belast met de uitvoering van boekhoudkundige activiteiten en loonadministratie en die voor dit doel persoonsgegevens, consumenten en partners krijgen;

bedrijven die zich ontfermen over IT-activiteiten, die zijn belast met het IT-beheer van software programma's die worden gebruikt door ECO DOG PARTNER, en voor dit doel worden ze voorzien van persoonsgegevens van consumenten en partners;

een bedrijf dat zich bezighoudt met de bezorging van zendingen en vrachtvervoer op basis van bestellingen van consumenten en partners.

De verwerking van persoonsgegevens kan voor ECO DOG PARTNER worden uitgevoerd door tussenpersonen uitsluitend op basis van contracten voor de verwerking van persoonsgegevens, dwz. met garanties van organisatorische en technische verstrekking van deze gegevens, met inachtneming van de relevante bepalingen van de GDPR en WBW. Tussenpersonen zijn zich ervan bewust dat de persoonsgegevens van de betrokken personen niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.


Consument -en partner rechten:

recht op toegang tot persoonlijke gegevens: De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen van de ECO DOG PARTNER dat zijn of haar persoonlijke gegevens worden verwerkt, om toegang te krijgen tot zijn of haar persoonlijke gegevens die worden verwerkt en om aanvullende informatie te verstrekken: a.) met welk doel ECO DOG PARTNER verwerkt zijn persoonsgegevens, b.) Specifiek welke persoonsgegevens ECO DOG PARTNER / tussenpartij verwerkt, c.) Aan wie ECO DOG PARTNER de verwerkte persoonsgegevens verstrekt, d.) Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard; e.) van waaruit zijn persoonlijke gegevens verkregen door de ECO DOG PARTNER (broninformatie als de persoonlijke gegevens niet door de betrokkene zelf werden verstrekt); f.) welke adequate waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft de ECO DOG PARTNER aanvaard bij het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie. De betrokkene heeft ook het recht om kosteloos de eerste en een kopie van het uittreksel of de afschrijving van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen.


  recht om persoonlijke gegevens te corrigeren: 

  de betrokkene heeft het recht om ECO DOG PARTNER onnauwkeurige persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te laten corrigeren, of onvolledige persoonlijke gegevens toe te voegen. De verplichting van de ECO DOG PARTNER om de betrokkene zelf en alle ontvangers aan wie zijn gegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen, is eveneens verplicht om persoonsgegevens te corrigeren.


  Recht op verwijdering van persoonlijke gegevens: 

  De betrokkene heeft het recht om de ECO DOG PARTNER zonder onnodige vertraging de persoonlijke gegevens over hem / haar te laten wissen als: a.) de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de ECO DOG PARTNER verworven of verwerkt; (b) de betrokkene heeft zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking ervan; (c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat is toevertrouwd aan ECO DOG PARTNER of de verwerking die wordt uitgevoerd voor de legitieme belangen van ECO DOG PARTNER of een derde partij. d.) bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe marketing; e.) persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt; f.) de reden voor opzegging is het nakomen van de verplichting uit hoofde van de WBW, een speciale verordening of een internationale overeenkomst waardoor de Slowaakse Republiek gebonden is; g.) persoonsgegevens zijn verkregen in verband met het aanbieden van diensten van een informatiemaatschappij. Het recht op verwijdering van persoonsgegevens is niet van toepassing indien de verwerking ervan noodzakelijk is voor: i.) De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op informatie; ii.) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaat waaraan de ECO DOG PARTNER is onderworpen, een internationale overeenkomst waardoor de Slowaakse Republiek gebonden is of om een ​​taak te vervullen die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbare macht die is toevertrouwd aan de ECO DOG PARTNER ; iii.)om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid; iv.) met het oog op archivering, voor wetenschappelijke doeleinden of met het oog op historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, d.w.z. voor geprivilegieerde doeleinden, waarbij het herroepingsrecht het waarschijnlijk onmogelijk of erg moeilijk maakt om de doelstellingen van een dergelijke verwerking te bereiken; v.) om juridische claims te bewijzen, te beweren of te verdedigen.


  recht op beperking van de verwerking

  De betrokkene heeft het recht om ECO DOG PARTNER de verwerking te laten beperken in elk van de volgende gevallen: a,) als de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die ECO DOG PARTNER toelaat om de juistheid van de gegevens te verifiëren; b.) als de ECO DOG PARTNER de gegevens illegaal verwerkt en de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwijdering van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; c.) De ECO DOG PARTNER heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig om zijn juridische claims te bewijzen, te verdedigen of te verdedigen; d.) als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat is toevertrouwd aan de ECO DOG PARTNER of noodzakelijk is voor legitieme belangen die worden nagestreefd door de ECO DOG PARTNER of een derde (behalve wanneer die belangen zwaarder wegen dan de belangen; of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name als de betrokkene een kind is) en de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in de gevallen waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, heeft hij het recht om de verwerking te beperken tot verificatie indien de bepalingen van ECO DOG PARTNER zwaarder doorwegen dan de legitieme redenen van de betrokken persoon.


  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  De betrokkene heeft het recht om: a.) persoonlijke gegevens over hem / haar te verkrijgen die door ECO DOG PARTNER worden verstrekt; b.) persoonlijke gegevens zonder beperking overdragen aan een andere partij zonder enige tussenkomst van de oorspronkelijke partij (ECO DOG PARTNER); c.) de ECO DOG PARTNER te verplichten om zijn persoonsgegevens door te geven aan de andere partij, indien dit technisch mogelijk is; d.) de "diensten" van ECO DOG PARTNER blijven gebruiken. Het betreft in het bijzonder de volgende soorten gegevens: (i.) Gegevens die actief en bewust door de betrokkene zijn verstrekt; (ii)) waargenomen gegevens die door de betrokkene zijn verstrekt op basis van het gebruik van een dienst of faciliteit. De betrokkene heeft echter geen recht op het doorgeven van persoonsgegevens in onbeperkte mate.


recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens 

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen: a.) de verwerking is noodzakelijk om een ​​taak te vervullen die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat is toevertrouwd aan ECO DOG PARTNER; (b) de verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van de ECO DOG PARTNER of een derde partij; c.) met het oog op directe marketing, inclusief profilering, voor zover het betrekking heeft op directe marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, mag ECO DOG PARTNER de gegevens niet verder voor dit doel verwerken. De betrokkene heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek, dat hem moet informeren over de status van de verwerking van zijn aanvraag. Tegen de verwerking van persoonsgegevens mag geen bezwaar worden gemaakt wanneer de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak om redenen van algemeen belang en wanneer de gegevens worden verwerkt voor een wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistisch doel.

het recht op ondoelmatigheid van geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering: in overeenstemming met art. 22 AV en § 28 WBW, heeft de betrokken persoon het recht om te verzoeken dat geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering, tegen hem niet effectief zijn. Aangezien ECO DOG PARTNER deze verwerkingsactiviteit niet uitvoert, zijn eventuele bezwaren daartegen niet relevant.


Het recht van de consument om de goederen zonder opgave van redenen te retourneren en het verstrekken van instructies aan de consument

Overeenkomstig wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de levering van diensten op basis van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst die buiten de verkoopruimten van de verkoper is gesloten en tot wijziging van bepaalde wetten (hierna de "wet") overeenkomstig § 7 en daaropvolgende dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Als het onderwerp van de koopovereenkomst de levering van goederen is, heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen voordat de goederen worden geleverd.

Indien de consument gebruik wenst te maken van dit recht, is hij verplicht om de schriftelijke herroeping van de koopovereenkomst op afstand uiterlijk op de laatste dag van de aangegeven termijn persoonlijk af te leveren op het contactadres van de verkoper of deze herroeping uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post in te dienen op het in de contacten opgegeven adres. . Na kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst, is de consument verplicht het voorwerp van de overeenkomst waarvan hij de overeenkomst herroept, samen met alle documentatie, bijv. de originele factuur, instructies en andere documentatie voor de goederen, die hem samen met de goederen werd bezorgd, maar niet later dan 14 dagen na de datum van herroeping (§10 paragraaf 1 van de wet) terug te bezorgen. Wij raden kopers aan een kopie van de factuur te maken voor eigen gebruik en de goederen aangetekend en als verzekerde verzending te verzenden.

ECO DOG PARTNER, dat als bedrijf verantwoordelijk is voor de verkoop en levering van diensten, zal de voor de goederen / diensten een betaalde levering terugvorderen zonder terugbetaling van transportkosten in overeenstemming met Art. §9 par. 3) van wet nr. 102/2014 Coll. alsmede kosten die aantoonbaar zijn gemaakt om de goederen te bestellen binnen 14 dagen vanaf de datum van levering van de herroeping van het contract, maar het geld niet dient te retourneren alvorens de geleverde goederen niet zijn teruggevorderd of de consument de verzending niet kan bewijzen, dit geldt niet indien de verkoper voorstelt de goederen zelf te komen halen.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

Het recht om het contract te herroepen is niet van toepassing op goederen en diensten, die zijn gedefinieerd in §7 par. 6 brief a) tot l) van wet nr. 102/2014. Z.z.

De koper mag de overeenkomst echter niet herroepen in het geval van goederen die zijn vervaardigd volgens de specifieke eisen van de consument, of goederen die specifiek voor één consument zijn bestemd, of goederen die vanwege hun kenmerken niet kunnen worden teruggezonden.

De consument draagt ​​elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de functionaliteit en eigenschappen van de goederen te waarborgen.


Vertrouwelijkheid

ECO DOG PARTNER en de partner zijn overeengekomen dat de informatie die door de partner is verkregen tijdens de contractuele relatie met ECO DOG PARTNER, in het bijzonder informatie over ECO DOG PARTNER-producten en -diensten, zijn partners, zakenpartners en leveranciers van producten en diensten, consumenten, bedrijfsmodel, ECO DOG PARTNER beschouwt de gebruikte technologieën, die normaal niet publiekelijk beschikbaar zijn, als een bedrijfsgeheim van haar bedrijf, en daarom heeft ECO DOG PARTNER belang bij de vertrouwelijkheid ervan. De Partner verbindt zich ertoe het bedrijfsgeheim te beschermen, het om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, aan andere personen ter beschikking te stellen of voor zijn eigen voordeel te gebruiken. De verplichting om een ​​bedrijfsgeheim te beschermen geldt zolang het bedrijfsgeheim bestaat. In geval van twijfel of de gegeven informatie een onderdeel is van het bedrijfsgeheim van ECO DOG PARTNER, is de Partner verplicht om vooraf een schriftelijk advies van ECO DOG PARTNER te vragen en deze mening te respecteren.


Toegepaste recht en bevoegde rechtbank

ECO DOG PARTNER en Partner zijn overeengekomen dat de rechten en verplichtingen en juridische relaties die voortvloeien uit de Overeenkomst en de AV worden beheerst door het recht van het Slowaakse Republiek, in het bijzonder de bepalingen van Wet nr. 513/1991 Coll., Handelswet.

ECO DOG PARTNER en Partner zijn het erover eens dat eventuele onduidelijkheden resp. geschillen die voortvloeien uit de betrekkingen die bij deze overeenkomst tot stand zijn gebracht, worden bij voorkeur in onderlinge overeenstemming opgelost.

In het geval dat de ECO DOG PARTNER en de Partner het niet binnen een redelijke termijn eens worden, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de Slowaakse Republiek volgens de zetel van de ECO DOG PARTNER.


Beëindiging van de overeenkomst

De contractpartijen kunnen het contract beëindigen op de manieren en om de redenen vermeld in de wet of in de AV, in het bijzonder op de volgende manieren:

bij overeenkomst, opzegging wegens een wezenlijke schending van de verplichtingen van de andere overeenkomstsluitende partij, waarbij de gevolgen van de opzegging van kracht worden op de datum waarop de schriftelijke kennisgeving van herroeping aan de andere overeenkomstsluitende partij is verstrekt, de opzegging bedraagt drie (3) maanden en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de bezorging van de mededeling aan de wederpartij,

overlijden of beëindiging van de Partnership of beëindiging van ECO DOG.

Het volgende wordt beschouwd als materiële schending van de verplichtingen van ECO DOG PARTNER:

vertraging in betaling van de vergoeding voor een periode van meer dan 30 werkdagen,

schending van verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het volgende wordt beschouwd als een wezenlijke schending van verplichtingen door de Partner:

beëindiging van de relevante machtigingen van de partner om activiteiten uit te voeren onder deze overeenkomst,

schending van het verbod op de verkoop van producten via online winkels of verkooppunten,

schending van de verplichting om bedrijfsgeheimen te beschermen,

schending van enige verplichting of regels die zijn vastgelegd voor onderhandelingen met potentiële kandidaten voor samenwerking,

schending van enige verplichting of regel uiteengezet voor het omgaan met consumenten en / of andere partners en / of eindklanten en voor het verkopen van de producten aan eindklanten,

het schaden van de naam en / of reputatie van ECO DOG PARTNER of de naam en / of reputatie van haar Partners, producten, diensten of Consumenten,

schending van verplichtingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder het misbruik van persoonsgegevens van partners of consumenten,

herhaalde of ernstige schending van enige andere verplichting van de partners zoals bepaald in de overeenkomst.


Levering

Ten behoeve van de levering zijn de contractpartijen overeengekomen dat de adressen resp. e-mailadressen gespecificeerd in de hoofding van de Overeenkomst. In het geval dat er tijdens de geldigheid en effectiviteit van deze Overeenkomst en de ABV een adreswijziging heeft plaatsgevonden en de wijziging is meegedeeld in overeenstemming met deze Overeenkomst en de ABV, is het laatst opgegeven adres van toepassing.


Slotbepalingen

Deze AV vormen een bijlage en een onlosmakelijk onderdeel van het Contract, terwijl ze de rechten en plichten van de contractpartijen meer in detail regelen.

Als enig onderdeel van deze Overeenkomst of de AV ongeldig wordt, maakt dit niet de gehele overeenkomst ongeldig.

De overeenkomende partijen komen overeen dat zij in dat geval alles in het werk zullen stellen om het gehele deel van het contract of de AV te valideren.

De partner heeft het recht om het contract over te dragen in overeenstemming met de bepalingen van § 524 van wet nr. 40/1964 Coll. Burgerlijk Wetboek, alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van ECO DOG PARTNER. Als de prestatie onder het contract van blijvende of terugkerende aard is, kan het contract worden overgedragen met directe ingang.

De Algemene Voorwaarden treden in werking op 24.04.2020 en annuleren en vervangen de vorige formulering van de Algemene Voorwaarden.